ჩვენს შესახებ სერვისები თანამშრომლები ონლაინ აპლიკაცია კონტაქტი
ონლაინ აპლიკაცია
აირჩიეთ მომსახურების სახე :
საწარმოს დასახელება (საიდენტიფიკაციო ნომერი) :
საკონტაქტო მონაცემები (მისამართი და სხვა) :
ტელეფონი :
ელექტრონული ფოსტა :
ფინანსური მენეჯერი; მთ, ბუღალტერი :
საქმიანობის სახე (ძირითადი მიმართულება) :
აქტივების ღირებულება :
ერთობლივი შემოსავალი :
დასაქმებულთა რაოდენობა :
სააღრიცხვო პროგრამების დასახელება (ბუღ.გატარებების რაოდენობა) :
საწარმოს ქონება ( მატერიალური და არამატერიალური) :
სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა და სახე :
ადრე ჩატარებულა თუ არა აუდიტი? (როდის) მ.შ საგადასახადო :
ჩასატარებელი აუდიტის სასურველი ვადები :
სპეციფიკური მოთხოვნები აუდიტის წინაშე :